02186175043
info@armanip.ir

 

  • دمپرهای کنترل هوا
  • دمپرهای کنترل دود

دمپرهای کنترل هوا می توانند جریال هوا را بطور کامل قطع و یا جریانی جهت یافته برای عبور هواایجاد نمایید.

این دمپرها جهت توقف جریان دود و یا مسیردهی به دود و یا پرگردن فواصل هوا در بخش های مختلف استفاده میشود.